MYQ veebilehe kasutustingimused

Veebilehele sisenedes ja seda kasutades nõustud järgmiste kasutustingimuste ja kõikide tingimustega siin viidatud või mis tahes täiendavate tingimustega sätestatud sellel veebileheküljel. Kui te ei ole nõus kõikide käesolevate kasutustingimustega, ei tohiks te kasutada seda veebilehte.

 

MYQ veebilehel saate hallata MYQ QR-koodi. QR-kood on Denso Wave Incorporated kaubamärk. Need kasutustingimused reguleerivad MYQ veebilehe kasutamist ja suhteid veebilehe ja selle alla kuuluvate veebilehtedega, sealhulgas sisu, rakendusi, toodete või teenuste kasutajaid (Teenus või Veebileht). Kasutustingimused puudutavad veebilehe omanikku Nordinno OÜ-d kollektiivselt (Nordinno) ja teid. Sisenedes või kasutades seda veebilehte, nõustub iga isik või üksus kollektiivselt (teie, kasutaja, firma) veebilehe kasutustingimuste sidususega.

 

MYQ konto avamine

 

Logides veebilehele ja luues MYQ konto teenuse kasutamiseks, olete te vastutav konto turvalisuse eest ja nõustute, et teie sisslogimise andmed on turvalised. Te olete täielikult vastutav kõigi toimingute eest, mis toimuvad teie kontol ja kõikide muude asjaoludega seoses oma konto või teenusega. Te ei tohi kirjeldada või määrata märksõnu, mis on kontot eksitavad või on ebaseaduslikud, sealhulgas kavandatult kaubelda teenuse nime all ja kahjustada teiste isikute reputatsiooni. Nordinno võib muuta või eemaldada kirjelduse või märksõna, mida ta peab sobimatuks, mis on ebaseaduslik või millega kaasneb Nordinno vastutus. Te peate koheselt teavitama Nordinnot, kui teie konto turvalisust on rikutud või muul moel kuritarvitatud. Nordinno ei vastuta ühegi teie tegevuse, tegevusetuse või sellega kaasnevate tagajärgede eest.

 

Vastutus avaldatud sisu eest

 

Te mõistate, et kogu teave, andmed, tekst, tarkvara, muusika, heli, fotod, graafika, videod, sõnumid, koodid või muud materjalid (sisu), kas avalikud või privaatsed, on selle isiku vastutuse all, kellelt vastav sisu pärineb. See tähendab, et te olete täielikult vastutav kogu sisu eest, mida te üles laete, postitate või edastate läbi MYQ teenuse. Me ei kontrolli MYQ teenuse kaudu avaldatud sisu ja seega me ei garanteeri teile sisu täpsust, terviklikkust ega kvaliteeti. Teie või kolmandad isikud võivad pakkuda linke teistele veebilehtedele ja ressurssidele. Meil ei ole kontrolli selliste veebilehtede ja ressursside üle, seega te tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta väliste veebilehtede ja ressursside kättesaadavuse eest.

 

Konto sulgemine

 

Võite sulgeda oma konto igal ajal MYQ veebilehel. Pärast sulgemise taotlust teie konto peatatakse. Nordinno võib lõpetada teie juurdepääsu tervele või ükskõik mis osale MYQ veebilehest, kui  te olete oluliselt rikkunud käesolevat lepingut ja te ei suuda rikkumist kolmekümne (30) päeva jooksul alates Nordinno teate väljastamisest kõrvaldada. Nordinno võib veebilehe kohe lõpetada (osana MYQ teenuse üldisest sulgemisest).

 

Vastutusest loobumine

 

Veebileht on pakutud teile \"nagu on\". Nordinno ei garanteeri, et: teenus vastab teie nõudmistele; teenus on katkematu, õigeaegne, turvaline ja vigadeta; tulemusi, mis on täpsed või usaldusväärsed; kõikide toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele ja vigu tarkvaras parandatakse. Nordinno ja Nordinno toodete ja teenuste tarnijad ja litsentseerijad ütlevad käesolevaga lahti kõikidest garantiidest, nii otsestest kui ka kaudsetest. Te saate aru, et te kasutate teenuseid veebilehe kaudu oma äranägemise järgi ja omal vastutusel.

 

Vastutuse piiramine

 

Nordinno ja tarnijad või litsentseerijad ei vastuta käesoleva lepingu alusel ja mis tahes lepingu alusel hooletuse, range vastutuse või teiste juriidiliste asjaolude tõttu ega eriliste, juhuslike või põhjuslike kahjude; kulude, hanke-või asendustoodete või teenuste katkemise, kasutamise, kadumise või nende summade osas, mis ületavad toodete maksumuse teilt Nordinnole viimase kaheteistkümne (12) kuu jooksul enne hagi.

 

Te mõistate ja nõustute, et Nordinno ei vastuta teie otseste, kaudsete, juhuslike, eriliste või hoiatuseks määratud kahjuhüvitiste eest, sealhulgas kahjutasu saamata jäänud kasumi eest, firmaväärtuse, andmete või muu immateriaalse ja materiaalse kahju eest: mis tuleneb teenuse kasutamisest või võimetusest teenuse kasutamiseks; volitamata juurdepääsust või muutustest kannetes või andmetes ja avaldustes, kolmandate isikute või mis tahes muude asjaolude pärast, mis on seotud teenusega. Nordinno ei vastuta mis tahes rikkest või hilinemisest tingitud asjaoludega..

 

Muutmise õigus

 

Nordinnol on õigus muuta käesolevaid kasutustingimusi või muid eeskirju, suuniseid ja juhiseid igal ajal. Kasutades teenust ja veebilehte, nõustute te nendes rakendatud muutustega. Neid kasutustingimusi saab muuta vaid Nordinno autoriseeritud esindaja kirjalikul loal.

 

Kahjutasu

 

Te nõustute hüvitama Nordinnole, tema töövõtjatele ja tema litsentseerijatele ja nende juhitidele, töötajatele ja esindajatele kõik nõuded ja kulud, sealhulgas advokaaditasud, mis tulenevad teie väärast veebilehe kasutamisest ja käesoleva lepingu tingimuste rikkumisest. Käesolev leping on ainus lepingu Nordinno ja teie vahel. Lepingut võivad muuta ainult Nordinno autoriseeritud esindajad kirjalikult ning laadides veebilehele üles uuendatud kasutustingimused.

 

Andmekaitse

 

Nordinno hoiab konfidentsiaalsena kõik andmed, mida ei loeta avalikuks teabeks, sealhulgas teabe, mis on saadud registreerimise käigus ning e-posti teel. Nordinno ei avalda sellist teavet kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui te sellega nõustute, kui antud teave on juba üldkasutatav või on seda vaja avalikustada seadusest tulenevalt või Nordinno kaitseks.

 

Reguleerimine

 

Neid kasutustingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Te nõustute, et Eesti Vabariigi kohtusüsteem on ainupädev iga nõude või hagi korral, mis tuleneb või on seotud nende kasutustingimuste või selle veebileheküljega.

 

Kui teil on küsimusi, mis puudutavad Nordinno poliise ja tingimusi, saatke palun email aadressil:  myq@nordinno.com.

 

Need kasutustingimused on viimati muudetud ja ajakohastatud 2013/08/25.